Deklaracja Parlamentu Europejskiego

Deklaracja Parlamenty Europejskiego w sprawie programu “Szachy w Szkole”

0050/2011
Oświadczenie pisemne w sprawie wprowadzenia do systemów oświaty w Unii
Europejskiej programu “Szachy w szkole”

Parlament Europejski,
# uwzględniając art. 6 i 165 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
# uwzględniając art. 123 Regulaminu,

  • A. mając na uwadze, że art. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, iż sport należy do dziedzin, w których “Unia ma kompetencje do prowadzenia działań mających na celu wspieranie, koordynowanie lub uzupełnianie działań państw członkowskich”;
  • B. mając na uwadze, że szachy są grą dostępną dla dzieci z każdej grupy społecznej, mogą przyczyniać się do osiągnięcia spójności społecznej i realizacji celów politycznych takich jak integracja społeczna, zwalczanie dyskryminacji, zmniejszenie wskaźnika przestępczości czy nawet walka z różnymi rodzajami uzależnień;
  • C. mając na uwadze, że bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji; mając na uwadze, że gra w szachy uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania;
  1. wzywa Komisję i państwa członkowskie, by dążyły do wprowadzenia do systemów oświaty państw członkowskich programu “Szachy w szkole”;
    2. apeluje do Komisji, by w następnym komunikacie dotyczącym sportu poświęciła należną uwagę programowi “Szachy w szkole” i zapewniła jego dostateczne finansowanie począwszy od 2012 r.;
    3. zwraca się do Komisji o wzięcie pod uwagę wyników wszelkich badań nad wpływem tego programu na rozwój dziecka;
    4. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia, wraz z nazwiskami sygnatariuszy, Komisji oraz parlamentom państw członkowskich.

 

Załączniki